KUSHTET E PËRDORIMIT

Kushtet e përdorimit - Fly Flex

 

1. Aplikimi i termave dhe kushteve të përgjithshme.

1.1 Këto janë termat dhe kushtet e përgjithshme, të aplikuara nëse ne ju pajisim me produkte.

1.2 Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë të aplikueshme për të gjitha porositë apo veprimet e bëra në dyqanin tonë online në website www.flyflex.al nga ana juaj si klient.

1.3 Duhet t’i lexoni termat dhe kushtet tona të përgjithshme me kujdes para se të ndërmerrni veprime apo të bëni porosi. Këto terma dhe kushte të përgjithshme ju tregojnë se si ne do t’ju pajisim me produktin/produktet, si ju ose ne mund të ndryshojmë apo përfundojmë kontratën, çfarë të bëjmë nëse konstatohen probleme me porosinë, si dhe informacione të tjera të rëndësishme.

2. Si ndërtohet kontrata?

2.1 Ofertat e produkteve tona në website, përbëjnë një ftesë për të trajtuar një reklamë. Kjo do të thotë që nuk është një ofertë lidhëse për të shitur. Ju mund të paraqisni ofertën tuaj, për të blerë produkte nëpërmjet sistemit tonë të porosive online.

2.2 Kur dëshironi të blini produkte nëpërmjet website tonë, produktet që ju keni qëllim të bleni, vendosen në “shportën” virtuale. Ju mund të aksesoni dhe shikoni përmbajtjen e “shportës” virtuale në çdo kohë, në çdo ndërfaqe të web-it, si dhe mund të bëni ndryshime në “shportën” virtuale ekzistuese. Pasi të keni vendosur të blini produktin/produktet në shportë, mund të vendosni të dhënat tuaja, të vendosni mënyrën e pagesës dhe të dhënat e vendndodhjes së bashku me konditat e dorëzimit. Para blerjes, ju ofrohet mundësia për të kontrolluar, ndryshuar, ose edhe anulluar blerjen tërësisht. Duke klikuar “bli tani” ju jeni ofruar për të blerë produktin/produktet nga ne.

2.3 Ju mund të riktheheni në website para se të bëni porosinë, duke klikuar në butonin “back” të browser-it tuaj, pasi të keni kontrrolluar informacionin tuaj dhe/ose të mbyllni broëser-in për të anulluar procesin e porosisë.

2.4 Pranimi i porosisë tuaj, do të bëhet nëpërmjet një telefonate të regjistruar konfirmimi ose një SMS konfirmimi nga ana juaj. Ky konsiderohet si një veprim kontraktual.

2.5 Nëse ne e kemi të pamundur të pranojmë porosinë tuaj, ne do t’ju informojmë në lidhje me këtë fakt dhe ju nuk keni asnjë detyrim pagese. Është e mundur të mos pranohet porosia në rastet kur nuk kemi gjendje në magazinë të mallit në fjalë për shkak të limitimeve të papritura të resurseve tona, të cilat nuk mund të parashikohen sepse ne kemi verifikuar një problem në çmimin ose përshkrimin e specifikuar. Nëse dëshironi të bëni një porosi në sasi të mëdha, ju lutemi të konfirmoni disponueshmërinë para se të bëni porosinë.

2.6 Gjithmonë është e mundur që, përkundër përpjekjeve tona më të mira, disa prej produkteve që shesim mund të jenë me çmim të gabuar. Ne normalisht do të kontrollojmë çmimet para se të pranojmë porosinë tuaj në mënyrë që, kur çmimi i saktë i produktit (produkteve) në datën e porosisë suaj të jetë më i ulët se çmimi ynë i deklaruar në datën e porosisë suaj, ne do të tarifojmë shumën më të ulët. Nëse çmimi i saktë i produktit (ve) në datën tuaj është më i lartë se çmimi i deklaruar për ju, ne do t'ju kontaktojmë për udhëzimet tuaja para se të pranojmë porosinë tuaj. Nëse e pranojmë dhe përpunojmë porosinë tuaj atje ku një gabim çmimi është i qartë dhe i pagabueshëm dhe mund të jetë njohur në mënyrë të arsyeshme nga ju si një çmim i gabuar, ne mund ta përfundojmë kontratën, t'ju rimbursojmë shumat që keni paguar dhe të kërkojmë kthimin e mallit që ju është dhënë (nëse ju është dhënë) .

3. Çmimet dhe kostot e transportit.

3.1 Çmimet përfshijnë TVSH (nëse aplikohet). Çmimet e deklaruara në faqen e porosisë kur keni bërë porosinë tuaj janë çmimet përfundimtare. Ato përfshijnë të gjithë përbërësit e çmimeve, përfshirë të gjitha taksat e zbatueshme. Vetëm në rastin e dorëzimit ndërkufitar, taksat dhe/ose detyrimet shtesë mund të kërkohen nga blerësi për pagesë, te autoritetet përgjegjëse doganore dhe tatimore.

3.2 Ju nuk mbani asnjë përgjegjësi për kostot e transportit.

4. Dorëzimi

4.1 Ne do të dërgojmë produktin (produktet) brenda një kohe të arsyeshme duke patur parasysh dhe vendin e dorëzimit.

4.2 Ne nuk jemi përgjegjës për vonesat jashtë kontrollit tonë. Nëse furnizimi i produktit (produkteve) vonohet nga një ngjarje jashtë kontrollit tonë, ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur për t'ju njoftuar. Ne do të ndërmarrim hapa për të minimizuar efektin e vonesës. Me kusht që ta bëjmë këtë, ne nuk do të jemi përgjegjës për vonesat e shkaktuara nga ngjarja, por nëse ekziston rreziku i vonesës së konsiderueshme, ju mund të na kontaktoni për të përfunduar kontratën dhe për të marrë një rimbursim për çdo produkt/produkte që keni paguar por nuk merret.

4.3 Në rast të mosdisponueshmërisë së mallrave, një pagesë e mundshme paradhënie do të rimbursohet pa vonesë.

4.4 Produkti (et) do të jenë përgjegjësia juaj që nga koha kur ne i dorëzojmë produktet në adresën e dorëzimit të dhënë për ne.

4.5 Nëse nuk jeni në adresën e dorëzimit ose nëse askush nuk është në dispozicion për të marrë dorëzimin, ne do t'ju lëmë një shënim që ju informon se si të ri-rregulloni dorëzimin ose të grumbulloni produktin (produktet) nga një depo lokale.

4.6 Nëse nuk i mblidhni produktet nga ne siç janë rregulluar, ose nëse, pas dorëzimit të dështuar tek ju, ju nuk e rregulloni sërish dorëzimin ose mblidhni produktet nga një depo e dorëzimit, ne do t'ju kontaktojmë për udhëzime të mëtejshme dhe mund t'ju tarifojmë për kostot e magazinimit dhe çdo kosto të mëtejshme të dorëzimit. Nëse përkundër përpjekjeve tona të arsyeshme, ne nuk jemi në gjendje t'ju kontaktojmë për të ri-rregulluar dorëzimin ose mbledhjen, ne mund të përfundojmë kontratën dhe të pretendojmë për çdo humbje të shkaktuar nga refuzimi juaj për të marrë dorëzimin. Nëse nuk pranoni, ne rezervojmë të drejtën për të shitur mallrat te një palë e tretë ose t'ju mbajmë përgjegjës për çdo humbje.

5. Zona e Dorëzimit

Fatkeqësisht ne nuk pranojmë porosi nga ose dërgojmë në adresa jashtë Republikës së Shqipërisë.

6. Produkti (et) tona

Produkti (produktet) mund të ndryshojnë pak nga fotografitë e tyre. Imazhet e produktit (ve) në faqen tonë të internetit janë vetëm për qëllime ilustruese.

7. Rezervimi i titullit të pronësisë

7.1 Ne ruajmë pronësinë e sendit të blerë derisa fatura të jetë paguar e plotë nga ju.

7.2 Nëse jeni në vonesë për ndonjë detyrim pagese, të gjitha shumat e papaguara, menjëherë paguhen.

8. Të drejtat tuaja për të përfunduar kontratën.

8.1 Të drejtat tuaja kur të përfundoni kontratën do të varen nga fakti nëse ka ndonjë problem me produktin (produktet), mënyrën se si e kemi kryer kontratën dhe kur vendosni ta përfundoni kontratën.

8.2 Ju keni një të drejtë ligjore sipas Rregullores së Kontratave të Konsumatorit 2013 për të ndryshuar mendjen tuaj dhe për të anuluar këtë kontratë brenda një periudhe prej 14 ditësh pas dorëzimit të produktit (ve) pa dhënë ndonjë arsye. Në këtë rast ju jeni të detyruar të mbuloni koston e transportit e cila kushton:

a). 2000 All në Tiranë, Durrës dhe Kavajë;

b). 4000 All në qytet e tjera të Shqipërisë.

8.3 Për të ushtruar të drejtën tuaj të anulimit të përmendur në pikën 8.1, duhet të na informoni nëpërmjet nje email-i në info@flyflex.al. Ju mund të përdorni formularin e mostrës së revokimit në pikën 8.5 për të dhënë deklaratën tuaj të anulimit, por kjo nuk kërkohet dhe çdo formë e njoftimit të qartë të anulimit do të pranohet. Njoftimi për ushtrimin tuaj të së drejtës së anulimit duhet të na dërgohet përpara fundit të periudhës së anulimit 14 ditësh.

8.4 Efektet e anulimit.

Nëse anuloni këtë kontratë, ne do t'ju rimbursojmë të gjitha pagesat e marra nga ju, përfshirë kostot e dërgesës (përveç kostove shtesë që lindin nëse keni zgjedhur një lloj dërgese përveç llojit më pak të shtrenjtë të dërgesës standarde të ofruar nga ne). Ne mund të bëjmë një zbritje nga rimbursimi për humbjen në vlerë të çdo malli të furnizuar nëse humbja është rezultat i trajtimit të panevojshëm nga ju. Ne do të bëjmë rimbursimin pa vonesa të panevojshme, dhe jo më vonë se:

(a) 14 ditë pas ditës që ne marrim përsëri nga ju çdo mall të furnizuar;

 (b) (nëse është më herët) 14 ditë pas ditës kur ju ofroni dëshmi se i keni kthyer mallrat;

 (c) nëse nuk ka pasur mallra të furnizuar, 14 ditë pas ditës në të cilën ne jemi të informuar në lidhje me vendimin tuaj për të anuluar këtë kontratë. Ne do të bëjmë rimbursimin duke përdorur të njëjtat mjete pagese që keni përdorur për transaksionin fillestar nëse nuk keni rënë dakord shprehimisht ndryshe. Në çdo rast, ju nuk do të pësoni asnjë tarifë si rezultat i rimbursimit.

8.5 Formulari i Anulimit të Shembullit.

(Nëse dëshironi të anuloni kontratën, ju lutemi plotësoni këtë formular dhe kthejeni.) Tek Fly Flex E-Mail: support@flyflex.al. Unë / Ne (*) japim njoftimin se unë / ne anulojmë kontratën time / tonë (*) të lidhur me shitjen e mallrave të mëposhtme (*) / për furnizimin e shërbimit vijues (*): Urdhërohet në (*) / pranuar në (*) Emri i konsumatorit (s) Adresa e konsumatorit (s) Adresa e konsumatorit (ave) Nënshkrimi i konsumatorit (ve) (vetëm nëse kjo formë njoftohet në letër) Data (*) Fshihet sipas rastit

9. Gjuha e kontratës, ruajtja e tekstit të kontratës.

Kjo kontratë ofrohet ekskluzivisht në shqip. Teksti i kontratës (të dhënat e porosisë dhe termat dhe kushtet e përgjithshme) është depozituar dhe ruajtur nga ne. Ruajtja është, megjithatë, vetëm e përkohshme dhe nuk është e arritshme për ju. Nëse dëshironi të paraqisni dhe ruani këto terma dhe kushte, do të duhet ta bëni veçmas.

10. Zgjedhja e ligjit dhe vendi ku mund të filloni procedurat ligjore.

Këto terma rregullohen nga ligji shqiptar dhe ju mund të sillni procedura ligjore në lidhje me produktin (et) në gjykatat shqiptare.

11. Kufizimi i përgjegjësisë.

11.1 Fly Flex nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e drejtëpërdrejta, indirekte, të rastësishme, të veçanta, rrjedhimore ose shembullore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, dëmtime për humbjen e fitimit, vullnetit të mirë, përdorimit, dëmtimit të pronës, të dhënave ose humbjeve të tjera të paprekshme (edhe nëse Fly Flex është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla).

11.2 Ne nuk përjashtojmë ose kufizojmë në asnjë mënyrë përgjegjësinë tonë ndaj jush. Kjo përfshin përgjegjësinë për dëmtime personale të shkaktuara nga neglizhenca jonë ose neglizhenca e punonjësve tanë, agjentëve ose nënkontraktorëve; për mashtrim ose keqinterpretim; për shkeljen e të drejtave tuaja ligjore në lidhje me produktin (et).

11.3 Ne nuk jemi përgjegjës për humbjet e biznesit. 

Ne furnizojmë vetëm produktin (et) për përdorim shtëpiak dhe privat. Nëse përdorni produktin (et) për ndonjë qëllim komercial, biznesi ose ri-shitje, ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje të fitimit, humbje të biznesit, ndërprerje të biznesit ose humbje të mundësisë së biznesit.

11.4 Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo dështim për të kryer, ose vonesë në kryerjen e ndonjë prej detyrimeve tona që është shkaktuar nga ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm ("Ngjarja e Forcës Madhore"). Një Ngjarje e Forcës Madhore përfshin çdo veprim, ngjarje, mosndodhje, aksident mosveprimi ose Akti i Zotit përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Performanca jonë e Shërbimeve konsiderohet e pezulluar për periudhën që vazhdon Ngjarja e Forcës Madhore dhe ne do të kemi një zgjatje të kohës për performancën për kohëzgjatjen e asaj periudhe. Ne do të përdorim përpjekjet tona të arsyeshme për ta mbyllur Ngjarjen e Forcës Madhore ose për të gjetur një zgjidhje me të cilën mund të kryhen detyrimet tona sipas Kushteve pavarësisht nga Ngjarja e Forcës Madhore.

12. Kushtet e pagesës dhe të dorëzimit.

12.1 Ju pranoni që do të merrni fatura dhe shënime krediti ekskluzivisht në formë elektronike.

12.2 Vetëm porositë që kanë një vlerë minimale prej 5.000 lekë (pasi të jenë aplikuar zbritje) do të jenë të pranueshme për opsionin tonë të financimit 0%.

12.3 Ne ofrojmë metodat e mëposhtme të pagesës: 

Këste me Iute Credit ose Cash në dorëzim. Për çdo porosi ne rezervojmë të drejtën të mos ofrojmë mënyra të caktuara pagese bazuar në adresën e dorëzimit, një devijim nga adresa e dërgesës dhe faturës, vlerën e mallrave në porosi ose për shkak të kritereve të tjera objektive. Ne kemi të drejtë t'i referohemi metodave të tjera të pagesës për secilën porosi.

12.4 Konsumatorëve u kërkohet të kontrollojnë mallrat menjëherë për plotësinë, defektet e dukshme dhe dëmtimin e transportit dhe t'i njoftojnë ankesat shitësit dhe transportuesit sa më shpejt të jetë e mundur. Pretendimet tuaja të garancisë mbeten të paprekura.

13. Politika e privatësisë

Të dhënat tuaja personale do të trajtohen nga ne në përputhje me rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë e cila përmban detaje të plota të mënyrës në të cilën ne ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj personal.

13.1 Informacion i përgjithshëm

Mirë se vini në faqen tonë të Politikave të privatësisë! Kur përdorni shërbimet tona të faqes së internetit, informacioni juaj është i sigurt me ne. Kjo Privacy Policy ka për qëllim t'ju ndihmojë të kuptoni se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë nevojitet secila prej tyre. Kur ndani informacione me ne, na ndihmoni të përmirësojmë shërbimin tonë drejt jush. Teksa përdorni shërbimet tona, ne duam që ju të jeni të qartë se si po përdorim informacionin dhe mënyrat në të cilat mund të keni privatësinë tuaj. Mos harroni, mund të gjeni kontrolle për të menaxhuar informacionin tuaj dhe për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë tuaj. Ne jemi përpjekur ta mbajmë sa më të thjeshtë që është e mundur.13.2 E drejta për akses, modifikim dhe fshirje të të dhënave personale

Klientët tanë kanë të drejtë të hyjnë, të korrigjojnë dhe të fshijnë të dhënat personale, si dhe të kundërshtojnë përpunimin e këtyre të dhënave, duke na drejtuar një kërkesë me shkrim, në çdo kohë. Fly Flex bën çdo përpjekje për të vendosur masa paraprake për të mbrojtur sigurinë dhe privatësinë e të dhënave personale dhe për të parandaluar ndryshimin, korruptimin, shkatërrimin ose qasjen nga palë të treta të paautorizuara. Megjithatë, Fly Flex nuk kontrollon çdo rrezik që lidhet me përdorimin e Internetit dhe për këtë arsye paralajmëron përdoruesit e faqes për rreziqet e mundshme të përfshira në funksionimin dhe përdorimin e Internetit. Website mund të përfshijë lidhje me faqe ose burime të tjera të internetit. Fly Flex nuk mund të jetë përgjegjës për shfaqjen e këtyre faqeve dhe burimeve të jashtme. Gjithashtu Fly Flex nuk mund të jetë përgjegjës për përmbajtjen, reklamimin, produktet, shërbimet apo çfarëdo materiali tjetër të disponueshëm nga këto faqe.13.3 Menaxhimi i të dhënave personale

Ju mund të shikoni ose të redaktoni të dhënat tuaja personale online në shumë nga shërbimet tona. Ju gjithashtu mund të vendosni për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja. Mënyra se si mund t'i qaseni ose kontrolloni të dhënat tuaja personale, varet nga shërbimet që ju përdorni. Ju mund të zgjidhni nëse doni të merrni komunikime promocionale nga faqja jonë e internetit me email, SMS, postë fizike ose telefon. Ju gjithashtu mund të vendosni për marrjen e email-eve, thirrjeve telefonike dhe postës, përmes vizitës dhe nënshkrimit në Menaxhuesin e Komunikimit Promovues të Fly Flex, i cili ju lejon të përditësoni informacionet e kontaktit, të menaxhoni preferencat e kontaktit, të zgjidhni nga abonimet e email-it dhe të zgjidhni nëse dëshironi të ndani informacionin tuaj të kontaktit me partnerët tanë. Këto zgjedhje nuk zbatohen për komunikimet e detyrueshme të shërbimit që janë pjesë e shërbimeve të caktuara të website.
13.4 Informacioni që ne mbledhim

Fly Flex mbledh të dhëna për të operuar në mënyrë efektive dhe ju ofron përvojat më të mira me shërbimet tona. Ju ofroni disa nga këto të dhëna, siç është rasti kur krijoni një llogari personale. Ne marrim një pjesë të atyre të dhënave, duke regjistruar mënyrën se si ndërveprojnë me shërbimet tona. Ne gjithashtu marrim të dhëna nga palët e treta (duke përfshirë edhe kompanitë e tjera). Për shembull, ne plotësojmë të dhënat që mbledhim duke blerë të dhëna demografike nga kompani të tjera. Ne gjithashtu përdorim shërbime nga kompani të tjera për të na ndihmuar të përcaktojmë një vendndodhje të bazuar në adresën tuaj IP në mënyrë që të personalizojmë disa shërbime në vendndodhjen tuaj. Të dhënat që mbledhim varen nga shërbimet dhe veçoritë që përdoren.

 

13.5 Si e përdorim këtë informacion?

Faqja jonë e internetit përdor të dhënat që mbledhim për tre qëllime themelore: të operojmë me biznesin tonë dhe të sigurojmë korrektësinë e shërbimeve që ne ofrojmë, të kemi kanale komunikime me ju, duke përfshirë komunikimet promocionale, si dhe për të shfaqur reklamat. Për të përmbushur këto qëllime, ne kombinojmë të dhënat që mbledhim përmes shërbimeve të ndryshme që ju përdorni, për t'ju dhënë një eksperiencë të pandërprerë, konsistente dhe të personalizuar. Megjithatë, për të rritur privatësinë, ne kemi ndërtuar masat mbrojtëse teknologjike dhe procedurale të dizajnuara për të parandaluar disa kombinime të të dhënave. Për shembull, ne ruajmë të dhënat që mbledhim nga ju kur nuk jeni të regjistruar,  siç është emri juaj, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit.

 

13.6 Shpërndarja e informacionit

Ne i ndajmë të dhënat tuaja personale me pëlqimin tuaj ose sipas nevojës për të përfunduar ndonjë transaksion ose për të ofruar ndonjë shërbim që keni kërkuar ose autorizuar. Për shembull, ne ndajmë përmbajtjen tuaj me palët e treta kur ju na lejoni që ta bëjmë këtë. Kur ju jepni të dhënat tuaja për përfundimin e procedurava të kryerjes së pagesave, ne do të ndajmë të dhënat e pagesave me bankat dhe subjektet e tjera që përpunojnë transaksione të pagesave ose ofrojnë shërbime të tjera financiare, si dhe për parandalimin e mashtrimit dhe uljen e rrezikut të kredisë. Ne gjithashtu i ndajmë të dhënat tuaja personale me shitësit ose agjentët që punojnë në emrin tonë, për qëllimet e përshkruara në këtë deklaratë. Për shembull, kompanitë/farmacitë/fizioterapistët që ne kemi angazhuar për të ofruar shërbimin ndaj klientit ose për të ndihmuar në mbrojtjen dhe sigurimin e shërbimeve tona, mund të kenë nevojë të kenë qasje në të dhënat personale me qëllim që të ofrojnë ato funksione. Në raste të tilla, këto kompani duhet t'i përmbahen kërkesave të privatësisë dhe sigurisë dhe nuk lejohen të përdorin të dhënat personale që marrin nga ne për ndonjë qëllim tjetër. Ne gjithashtu mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale si pjesë e një transaksioni të korporatës si një bashkim ose shitje e aseteve.

 

14. Transferimi i rrezikut

Rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallrave të blera do të transferohet te ju kur nuk jeni konsumator, sapo t'i kemi dorëzuar mallrat transportuesit të mallrave, ose personit ose institucionit tjetër që është ndryshe përgjegjës për dërgesën. 

15. Ruajtja e zgjatur e titullit.

Ne ruajmë pronësinë e mallrave ku ju nuk jeni konsumator deri në zgjidhjen e plotë të të gjitha pretendimeve që dalin nga marrëdhënia aktuale e biznesit. Të drejtat përkatëse të sigurisë janë të transferueshme te palët e treta. Para transferimit të pronësisë së mallrave të rezervuara, blerësi nuk ka të drejtë të lërë peng mallrat ose t'i dorëzojë ato për siguri.

16. Shërbimi ndaj klientit.

Shërbimi ynë ndaj klientit është i disponueshëm nga e hëna në të shtunë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 6 pasdite. Nëse keni një pyetje apo ankesë, ju lutemi dërgoni një email në: support@flyflex.al

Kushtet e tjera të rëndësishme

16.1 Nëse një gjykatë e sheh të paligjshme një pjesë të kësaj kontrate, pjesa tjetër do të vazhdojë në fuqi. Secili nga paragrafët e këtyre termave funksionon veçmas. 

16.2 Askush tjetër nuk ka ndonjë të drejtë sipas kësaj kontrate. Kjo kontratë është midis jush dhe nesh. Asnjë person tjetër nuk do të ketë ndonjë të drejtë për të zbatuar ndonjë nga kushtet e tij.

16.3 Nëse nuk insistojmë menjëherë që të bëni gjithçka që ju kërkohet të bëni nën këto kushte, ose nëse vonojmë të ndërmarrim hapa kundër jush në lidhje me prishjen e kësaj kontrate, kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të bëni ato gjëra dhe kjo nuk do të na ndalojë të ndërmarrim hapa kundër jush në një datë të mëvonshme.

17. Garancia 10-vjeçare

Kjo garanci është e zbatueshme për dyshekët Fly Flex që janë blerë në flyflex.al ose përmes njërit prej partnerëve tanë të licencuar dhe me dorëzim në një adresë në Shqiperi. Në mënyrë që të keni të drejtë për rimbursim ose shkëmbim, dysheku duhet të trajtohet me kujdesin e duhur dhe në përputhje me këshillat tona.

17.1 Ne garantojmë blerjet tona të reja të dyshekut kundër defekteve të prodhimit për një periudhë 10 vjeçare nga data e dorëzimit.

17.2 Garancia jonë 10-vjeçare mbulon dyshekun tuaj kundër gabimeve të mëposhtme:

17.2.a Çdo lloj mosfunksionimi i sustave me dyshekun tonë Elite ose ndonjë zhvendosje të shtresës së sustës.

17.2.b Çdo zbritje ose rënie e përhershme që ndodh brenda dyshekut tuaj pavarësisht përdorimit të saktë. Gropëzimi duhet të jetë më i madh se 2.5 cm dhe i dukshëm me sy të lirë. Kjo nuk përfshin zbutjen standarde të dyshekut pas përdorimit të gjerë dhe konsiderohet e gabuar vetëm nëse është e dukshme një prerje e përhershme.

17.2.c Çdo çarje ose gropë në dyshekun tuaj. Këto duhet të raportohen brenda 6 muajve të parë të marrjes së dyshekut tuaj për t'u identifikuar si një defekt prodhimi dhe ngarkesa për të kontrolluar produktin është me blerësin. Pas kësaj pike, ne nuk jemi në gjendje të identifikojmë nëse ky ishte një gabim prodhimi apo i krijuar përmes përdorimit të parregullt, i cili do të zhvlerësojë garancinë 10-vjeçare për këtë lloj dëmi.

17.2.d Dysheku që nuk fryhet në madhësinë e duhur sapo të hiqet nga paketimi i tij në vakum. Ne punojmë në përputhje me standardin e industrisë së një hapësire prej 2 cm në të gjithë gjatësinë, gjerësinë dhe thellësinë e dyshekut. Nëse dysheku ka pasur një kohë të arsyeshme për t’u fryrë (dy javë) dhe nuk është brenda këtyre dimensioneve, do të keni të drejtë për një shkëmbim të dyshekut.

17.2.e Dëmtimi i mbulimit, përfshirë zinxhirin e dëmtuar ose qepjen e gabuar që rezulton nga prodhimi jo i duhur. Nëse vetëm mbulesa është dëmtuar, ne rezervojmë të drejtën t’ju dërgojmë një mbulesë krejt të re zëvendësuese, në vend që të shkëmbejmë thelbin e dyshekut që mbetet i padëmtuar. Garancia nuk shtrihet në konsumimin e përgjithshëm të mbulesës gjatë periudhës së përdorimit.

17.3 Nëse dysheku juaj zhvillon ndonjë nga defektet e përshkruara më lart brenda garancisë së tij 10-vjeçare, ne kemi nevojë për prova fotografike që përshkruajnë defektin në fjalë. Kjo duhet t'i dërgohet departamentit tonë të shërbimit ndaj klientit i cili do të jetë në gjendje të ndihmojë në mënyrën se si mund të demonstrohet defekti përmes provave fotografike. Nëse nuk ka prova të mjaftueshme se ndonjë nga kriteret e mësipërme është përmbushur, ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë një shkëmbim të dyshekut në fjalë.

17.4 Në rast se dysheku vërtetohet se ka defekt, një dyshek zëvendësues do t'ju dërgohet në përputhje me kornizat aktuale të kohës së dorëzimit. Dysheku i gabuar gjithashtu do të merret nga ju falas.

17.5 Zëvendësimi i dyshekut me defekt nuk rivendos periudhën tuaj të garancisë dhe garancia 10-vjeçare do të mbulojë nga data origjinale e blerjes. Për shembull, nëse dysheku duhet të zhvillojë një defekt pas 5 vjetësh përdorimi, dysheku i ri do të mbulohet për 5 vitet e mbetura të garancisë suaj 10-vjeçare.

17.6 Nëse dysheku zhvillon një defekt brenda garancisë, ne do ta shkëmbejmë dyshekun dhe një rimbursim nuk do të jetë i mundur. Sidoqoftë, nëse e kaloni këtë proces 3 herë, me dy dyshekë të shkëmbyer që gjithashtu krijojnë defekte brenda periudhës 10-vjeçare, atëherë do të keni të drejtë për një rimbursim të plotë të çmimit të blerjes.

17.7 Kushtet e tjera të garancisë pasqyrojnë ato të një dysheku të ri.

17.8 Çdo dyshek i blerë përmes një shitësi të aprovuar do të jetë i vlefshëm nën garancinë tonë 10-vjeçare me të njëjtat kushte si më sipër.

17.9 Kjo garanci është në dispozicion vetëm për ju, blerësi origjinal i dyshekut dhe nuk mund të transferohet te ndonjë person tjetër. Nëse e keni blerë dyshekun përmes një burimi jozyrtar, ne nuk do të jemi në gjendje të ndihmojmë me ndonjë shqetësim në lidhje me garancinë dhe t'ju rekomandojmë të kontaktoni shitësin për ndihmë të mëtejshme. Dyshekët tanë shiten zyrtarisht përmes domein-it tonë të internetit.

17.10 Do të na duhen detajet e porosisë tuaj në mënyrë që të kontrollojmë legjitimitetin e porosisë dhe të përpunojmë shkëmbimin në përputhje me rrethanat. Mosarritja e ndonjë detaji përkatëse, e kombinuar me dështimin për të gjetur porosinë në sistemin tonë, do të rezultojë në supozimin se kjo është sjellë nga një palë e tretë e paverifikuar dhe si e tillë ne nuk jemi përgjegjës për shkëmbimin e artikullit.

17.11 Garancia nuk mbulon ose shtrihet në:

Veshje normale ose ndonjë gjendje që rezulton nga keqpërdorimi ose abuzimi i produktit. Zbutja standarde e shkumës së dyshekut që rezulton nga përdorimi i rregullt. Dëmtimi i shkaktuar nga myku, aroma, çngjyrosja e shkaktuar nga kujdesi jonormal si derdhja e lëngjeve, ajrosja e papërshtatshme ose lagështia e tepërt. Dyshekët që janë dëmtuar ose ndotur për shkak të përdorimit të pahijshëm. Dyshekët që janë transportuar jashtë Republikes së Shqipërisë.

18. Kushtet për Sistemin e Falenderimit

18.1 Në mënyrë që të kualifikoheni për programin Sistemi i Falenderimit, duhet të jeni një klient i Fly Flex me një llogari klienti.

18.2 Kodi është i vlefshëm vetëm në blerjet e bëra në flyflex.al

18.3 Shpenzimi minimal është 24.000 lekë si për referuesin ashtu edhe për personat e referuar. Kodi mund të përdoret në të gjithë gamën e dyshekëve Fly Flex. Ky kod nuk mund të përdoret së bashku me zbritjet që ofrojnë më shumë se 30% zbritje.

18.4 Ne rezervojmë të drejtën për të bërë të pavlefshëm kuponin nëse ai bëhet publik në internet ose shfaqet në ndonjë motor kërkimi.

18.5 Referuesi dhe i referuari nuk mund të jenë i njëjti person. Njerëzit që jetojnë në të njëjtën shtëpi nuk mund të referohen, as anëtarët e familjes.

18.6 Klientët janë të ndaluar të përdorin adresa false ose të shumëfishta email ose llogari të klientëve dhe nuk mund të përdorin identitete fiktive për të marrë pjesë në programin Sistemi i Falenderimit.

18.7 Ne rezervojmë të drejtën të përjashtojmë klientët nga pjesëmarrja në këtë promovim nëse ata nuk plotësojnë kërkesat e nevojshme ose shkelin rregullat në ndonjë mënyrë tjetër.

18.8 Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të anulojmë programin Sistemi i Falenderimit pa njoftim të mëtejshëm.

18.9 Për pyetje të mëtejshme në lidhje me programin Refer-A-Friend ju lutemi kontaktoni shërbimin tonë të klientit duke dërguar një email në support@flyflex.al